bulut kokan kız
Home Theme Ask Submit
Anonim sordu: nasıl kokar bulut ?


Yanıtla:

kimsede olmayan bi koku, sadece benim bildiğim

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter